background design element dropbackground design element dropbackground design element drop

JavaScript frameworky: v čem programovat SPA?


Vít Uličný
Aktualizováno:13.04.2021· 5 min. čtení
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon

Webové stránky a aplikace jsou dnes stále častěji transformovány do podoby desktopového softwaru. Tato forma klade mnohem větší důraz na dovednosti vývojářů, kteří si již dávno nevystačí s pouhou znalostí HTML a CSS. Nabízí se ovšem otázka, v čem webové aplikace programovat a jakých prostředků je vhodné využívat. Obvyklou odpovědí je JavaScript. Respektive JavaScript a jeho frameworky, jenž přinášejí možnost aktivních prvků a vyšší míru uživatelské interakce.

SPA JavaScript Frameworky
SPA JavaScript Frameworky

JavaScript jako nástroj pro interaktivní webové aplikace

Co je JavaScript? 

V první řadě je dobré ujasnit, co vlastně pojem JavaScript znamená. JavaScript není Java, jak se mnoho lidí domnívá. JavaScript spadá do rodiny interpretovaných, skriptovacích jazyků. Jeho chování je řízeno uživatelskými událostmi, jako je například stisknutí tlačítka pro odeslání formuláře k registraci a skripty, jejichž cílem je automatizace daných úloh či snazší zpracování informací. Právě skripty jsou základem webů s dynamickým obsahem a mohou využívat výhod objektově orientovaného programování, kam patří, mimo jiné, dědičnost třídy.

JavaScript pracuje z větší části na straně klienta, což značí serverovou nezávislost a přináší možnosti pro dynamiku webu. Utváří prostor pro vývoj jednostránkových a interaktivních aplikací obecně. Jeho funkcionalita je ovlivněna takzvanými frameworky. Frameworky jsou v podstatě doplňkem JavaScriptu a mají na starost konkrétní řešení. Jejich cílem je usnadnění vývoje webových aplikací. K tomuto účelu využívají integrovaných funkcí, nebo knihoven třetích stran. Vývojáři a designéři se tak nemusí zabývat řešením určitého problému, jelikož je daná část programu již součástí frameworku. Výsledkem je pak čitelnější, přehlednější kód a zrychlení celého vývojového procesu.

Základní pojmy spojené s frameworky

Frameworků existuje celá řada a nelze proto jednoznačně určit, ve kterém je nejvhodnější webové aplikace programovat. Každá aplikace i vývojář mají své specifické požadavky, na které je třeba brát při výběru zřetel. Mezi základní pojmy spojené s frameworky patří:

  • šablonovací systém – front-end neboli část kódu, která určuje vzhled webové aplikace,

  •  MVC architektura – rozdělení aplikace na více nezávislých vrstev, každá z nich se může obnovovat nezávisle na zbytku aplikace, případně přenášet mezi projekty,

  • databinding – zajištění detekce změny proměnné, pokud se na základě času nebo aktivity uživatele změní stav aplikace (stisknutí tlačítka pro přechod k dalšímu kroku), odstraňuje nutnost ruční aktualizace DOM při změně proměnné.

Využívání takzvaných virtuálních DOM a vázání dat tak umožňuje mnohem efektivnější vývoj webové aplikace. Tvůrce určí provázanost dat a ta se automaticky synchronizují s aktuálním stavem. Důležitým parametrem pro výběr frameworku je také jeho velikost a doba inicializace, které ovlivňují rychlost načtení stránek a s tím i uživatelský zážitek.

Frameworky pro vývoj SPA jednostránkových aplikací

JavaScript frameworky jsou tedy páteří jednostránkových webových aplikací (SPA). Mezi nejpopulárnější z nich pak patří:

  • React,
  • Vue,
  • AngularJS,
  • Ember.js,
  • či Backbone.js.

Všechny jsou open-source projekty vhodné i pro komerční využití. Jsou postaveny na MVC konceptu (stejně jako například Ruby on Rails) a podporují směrování i události. AngularJS a Ember.js mají zároveň integrovaný šablonový systém. Ten je v případě BackBone.js možné použít pouze za využití knihoven třetích stran. Na druhou stranu se ovšem jedná o jednoduchý framework, s malým datovým objemem. Výhodou je proto jeho rychlá implementace. Veškeré složitější operace však musí řešit vývojář.

AngularJS oproti tomu práci vývojářům nejvíce usnadňuje, implementuje v sobě většinu nutných vlastností. Úplatou za to je ale větší datová náročnost. Tento framework je spravován Googlem a je kolem něj utvářena široká komunita vývojářů. Ember.js, stejně jako AngularJS, nabízí dvoucestnou synchronizaci dat, jež umožňuje práci na vstupu i výstupu. Jeho nevýhodou je však častá změna v API, která může snadno zapříčinit nefunkčnost stávající aplikace.

Mezi další populární řešení patří knihovna React vyvíjená Facebookem. Jedná se o platformu, na které jsou postaveny sociální sítě Facebook a Instagram. Podporuje ovšem pouze základní funkce, jež mohou být doplněny knihovnami třetích stran. Výhodou je zde opět snadná realizace. Závěrem je vhodné zmínit také framework Knockout.js, dříve hojně využívané řešení. Postupem času ovšem začal za konkurencí ztrácet a stává se tak pro vývoj webových aplikací méně atraktivním nástrojem.

Poslední rok získává na síle a oblibě také JavaScript framework Vue, který se snaží být evolucí předchozích JavaScript frameworků.


Potřebujete poradit?